حسن یوسف هم از اون گلهائی است که خیلی سریع رشد می کنه وحسن یوسف ارقام و واریته های بسیار متنوعی داره.بذر f1 آن خیلی گران است.از دانه ای 45 تومان تا دانه ای650 تومان قیمت داره. ولی خوشبختانه قلمه آن خیلی راحت ریشه دار می شه. این هم گلخانه کوچک من  واقعا ادم  را به وجد میاره.


حسن یوسف