آیا می دانید هر کدویی که مصرف می کنید روزی یک گل زیبا بوده است؟

پس ادامه مطلب را بازدبد کنبد.

کدوی گلخانه ای


تفاوت گل های نر و گل های ماده در خانواده کدوئیان کاملا آشکار است.گل های نر فاقد قسمت خوراکی هستند و لی گل های ماده  بخش خوراکی کدو را تولید می کنند.کدوی گلخانه ای 1

 

کدوی گلخانه ای 11

کدوی گلخانه ای 111

کدوی گلخانه ای22

کدوی گلخانه ای 1112

کدوی گلخانه ای223