بذر این گل را از یکی از دوستان گرفتم و به روش هیدروپونیک کشت کردم (بدون خاک) گیاهان به 16 عنصر نیاز دارن 3عنصر اکسیژن وهیدرژن و کربن از طریق آب و هوا  تامین می شه ولی 13 عنصر دیگه را باید با مهارت تمام خودمون فرموله کنیم. من این گل ها را با محلول غذائی هوگلند که خودم درست کردم تغذیه کردم.