خیار گلخانه ای به روش هیدروپونیک


خیار سبز گلخانه ای

 

خیار سبز گلخانه ای هیدروپونیک

خیار سبز گلخانه ای 1

پس از چیدن خیار سبز از قسمت های پایینی،قسمت های بالایی فعال میشود و این روند چند ماه ادامه دارد

خیار سبز گلخانه ای2

4 بوته خیار گلخانه ا ی نیاز یه خانواده متوسط را بر طرف میکنه.این گلها تا چند روز دیگه تبدیل به خیار میشن!!!

خیار گلخانه ای پر گل

ادامه تولید خیار سبز در قسمت های بالا تر گیاه

خیار سبز گلخانه ای 11

ادامه تولید

خیار سبز گلخانه ای22

ادامه تولید در روز های بعد

خیار سبز گلخانه ای222