این گل را در زمستان 92 پرورش دادم . گلی بسیار معطر و خوشبو ست و  طالب آب هوای خنک  تا معتدل است .