1 - بستر : کوکوپیت+ماسه+پرلیت+پیت ماس

2 -  حجم ظرف:  150 سی سی

3 - نوع گیاه : بذر خیار سبز نگین

4 - تغذیه : محلول غذائی تخصصی خیار سبز که توسط نویسنده فرموله شده

خیا ر سبز


  خیار هیدرو پونیک