این هم یک هیدرو پونیک واقعی بدون استفاده از کوکو پیت ، پرلیت ، پیت ماس و ...