اگر زبون گیاه را بلد باشی حتی توی یه پوسته تخم مرغ هم می تونی تربچه پرورش بدی!