یکی از هورمون هایی که اثر بسیار زیادی در ریشه زایی دارد ،هورمون ایندول بوتیریک اسید و یا همان(IBA) است .این شاخه حسن یوسف به مدت 3 ثانیه در محلول 1500 PPM هورمون مذکور قرار گرفته و بلا فاصله در یک بستر مرطوب متشکل از 70 در صد کوکو پیت و 30در صد شن شسته شده رودخانه ای مسقر گردیده و روی ان بوسیله یک ورقه نایلون شفاف پوشانده شده است.

علاوه بر قسمت های داخلی  بستر ،بخشی از شاخه های هوایی نیز ریشه دار گردید!

این عکس  دقیقا یک هفته بعد از قلمه زنی  گرفته شده است.

اثر هورمون  ایندول بوتریک اسید بر  ریشه زایی I BA


ادامه مطلب ...