نوع گیاه :گوجه فرنگی چری (گوجه فرنگی گیلاسی)

حجم بستر  کاشت :  150 سانتی متر مکعب

نوع بستر کاشت : 2قسمت حجمی کو کو پیت+یک قسمت حجمی پرلیت

تغذیه گیاه  : محلول غذایی گوجه فرنگی

روش پرورش : کشاورزی بدون خاکپرورش گوجه فرنگی چری در لیوان یک بار مصرف